Sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığortaçının həyata keçirdiyi könüllü sığorta növünün əsaslandığı, sığortaçının özü tərəfindən və ya sığorta qanunvericiliyində nəzərdə tutulmuş digər qaydada hazırlanan, həmin sığorta növü üzrə qayda və şərtləri müəyyən edən sənəd.

Sığorta qaydalarını yükləmək
Aviadaşıyıcıların üçüncü şəxslər qarşısındakı mulki məsuliyyətinin sıgortası qaydaları
Avtodaşıyıcıların və ekspeditorların mülki məsuliyyətinin sığortası qaydaları
Avtonəqliyyat vasitələrinin kompleks sığortası qaydaları
Bank ve bank fəaliyyəti sığortası qaydaları
Borcalanın fərdi qəza sığortası qaydaları
Dəmiryol nəqliyyat vasitələrinin könüllü siğortası qaydaları
Dəzgah sınması sığortası qaydaları
Elektron cihaz sığortası qaydaları
Əmlakın yanğın və digər risklərdən siğortası qaydaları
Əmlakın yanğın və digər risklərlə əlaqədar gəlir itkisi sığortası qaydaları
Fərdi qəza sığortası qaydaları
Gəmi sığortası qaydaları
Hava limanı sahiblərinin və hava hərəkəti idarəetmə orqanlarının mülki məsuliyyətinin sığortası qaydaları
Hava nəqliyyatı vasitələrinin tam sığortası qaydaları
İnşaat və montaj sığortası qaydaları
İşəgötürənin məsuliyyət sığortası qaydaları
İstilikxana sığortası qaydaları
Kənd təsərrüfati bitkilərinin sığortası qaydaları
Kənd təsərrüfati hеyvаnlаrının sığоrtаsı qaydaları
Könüllü tibbi sığorta qaydaları
Kredit sığortası qaydaları
Neft və qaz yataqlarında kəşfiyyat və hasilat işlərinin aparılması sığortası qaydaları
Oğurluğdan sığorta qaydaları
Peşə məsuliyyətinin sığortası qaydaları
Qiymətli əşyаlаrın dаşınmаsi sığоrtаsı qaydaları
Tikintidə istifadə olunan maşın və avadanlıqların sığortası qaydaları
Üçüncü şəхslər qаrşısındа mülkü məsuliyyətin sığortası qaydaları
Səfər sığortası qaydaları
Yük sığortası qaydaları